St Marys Parish Church
Church Walk, Bideford EX39 2BP

01237 472551

Email us